ชื่อบทความ หน้า
การปลูกฝังและการต่อต้านระเบียบวินัยของทหารเกณฑ์ 1-19
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ กนกวรรณ ธราวรรณ
เหี้ยกับคน: การรับรู้ ความเชื่อ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ 20-35
ปริญญา สมบุญยิ่ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานะกองทุนประกันสังคมของประเทศไทย 36-59
ศรีสัจจา เนียมสุวรรณ
อิทธิพลของ “เรยา” ต่อนักเรียนมัธยมหญิงในประเด็นคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง 60-86
นฤมล ล้อมทอง
ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง:จากความสัมพันธ์ในครอบครัวสู่ความสัมพันธ์ทางสังคม 87-105
อรอุมา เตพละกุล
ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่น และแนวทางการปฏิรูปเงินอุดหนุนa treatments 106-130
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ดารุณี พุ่มแก้ว
“ความเป็นธรรม” หลากมิติ หลายมุมมอง สู่ดัชนีชี้วัดทางสังคม 131-150
ธีระพงษ์ วงษ์นา
บทบาทและการปรับตัวของชุมชนต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเมียนมาร์:กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างชุมชนพระธาตุอินทร์แขวนและชุมชนพุกาม 151-174
พัทธ์ธีรา สมบูรณ์สิน
ลอดรั้ว “เยาวราช” 175-186
ปาจรีย์ ทองเสม
“นโยบายลูกคนเดียว” กับความไม่สมดุลของประชากรจีน 187-208
ปกรณ์สิทธิ ฐานา