กระบวนการประเมิน

         บทความทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการประเมินและควบคุมคุณภาพแบบ Double blind peer-review ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ โดย 1 บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทความจำนวน 3 ท่าน แบ่งเป็น 1) บทความที่ผู้นิพนธ์มีสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างน้อย 3 ท่านต่อ 1 บทความ และ 2) บทความที่ผู้นิพนธ์มีสังกัดอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนอย่างน้อย 3 ท่านต่อ 1 บทความ

        ทั้งนี้ ในกรณีที่บทความมีจำนวนผู้นิพนธ์มากกว่า 1 ท่าน และมีผู้นิพนธ์ที่มีสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถือว่าบทความนั้นเป็นบทความที่มีสังกัดภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การรับบทความที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิของคณะ บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์ ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความที่ส่งมาตีพิมพ์เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย