ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

 

บทคัดย่อ

          บทคัดย่อมีความยาวระหว่าง 150 ถึง 300 คำ โดยสรุปประเด็นที่สำคัญของบทความไว้อย่างกระชับ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อย่างครบถ้วน บทคัดย่อให้พิมพ์ด้วยตัวปกติ โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 13 จุด บทความภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังแสดงในตัวอย่างบทความฉบับสมบูรณ์นี้ ซึ่งสามารถดาว์นโหลดได้จากเว็บไซต์ที่ http://www.thammasatjournal.tu.ac.th

 

คำสำคัญ: คำสำคัญที่ 1, คำสำคัญที่ 2, … (ไม่เกิน 5 คำสำคัญ)

 

 

Title (in English)

 

ABSTRACT

          Abstract should be between 150 and 300 words. It should be provide a concise summary of the key points of your paper. Abstract must be typed with the normal style using TH SarabunPSK size 13 point. Paper written in Thai must have abstract both in Thai and English languages as shown in this example paper, which can be downloaded from http://www.thammasatjournal.tu.ac.th

 

Keyword: English keyword 1, English keyword 2, ... (max. five keywords)

 

หัวข้อหลัก         

            บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ภาษาที่ใช้อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ รูปแบบตัวอักษรที่ใช้คือ TH SarabunPSK ขนาด 14 จุด โดยจัดบรรทัดแบบชิดขอบ (Justify หรือ Thai Distributed) ให้ใช้ระยะบรรทัด 1 บรรทัด (Single line spacing) หนึ่งสดมภ์ (Single column) ตลอดบทความ การจัดขอบกระดาษให้เว้นระยะบน 2 ซ.ม. ล่าง 3 ซ.ม. ซ้าย 3 ซ.ม. และขวา 2.7 ซ.ม. ซึ่งข้อความ ตารางและรูปต่าง ๆ ต้องอยู่ภายในกรอบดังกล่าวเท่านั้น ผู้เขียนควรเขียนบทความนี้ให้มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ที่มาและความสำคัญของปัญหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเปรียบเทียบอย่างชัดเจนว่างานของท่านแตกต่างกับงานของบุคคลอื่นอย่างไร วิธีการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยโดยบรรยายวิธีการเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจนพอให้ผู้อื่นสามารถทำซํ้าได้ รายงานผลการทดลองพร้อมการวิเคราะห์และอภิปรายผล บทสรุปและงานวิจัยในอนาคต กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และองค์ประกอบสุดท้ายคือเอกสารอ้างอิง

 

รูปแบบตัวอักษร ตาราง ภาพประกอบ เชิงอรรถและการอ้างอิง

          บทความจะต้องเริ่มต้นด้วยชื่อบทความภาษาไทย โดยให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนาขนาด 16 จุด เว้นก่อนและหลังวรรค 6 จุด ชื่อผู้แต่งให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 จุด เว้นก่อนและหลังวรรค 6 จุด ที่อยู่ของผู้เขียน ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวเอนขนาด 13 จุด อีเมลล์ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 13 จุด บทคัดย่อให้พิมพ์ด้วยตัวปกติ โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 13 จุด บทความภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คำสำคัญให้พิมพ์คำว่า Keywords และใส่คำสำคัญไม่เกิน 5 คำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ตัวปกติด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 13 จุด หัวข้อต่าง ๆ ให้ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 จุด สำหรับรูปแบบตัวอักษรอื่น ๆ ให้ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 โดยจัดบรรทัดแบบชิดขอบ (Justify หรือ Thai Distrbuted)

 

ตาราง 1 ขนาดและลักษณะของตัวอักษร

ส่วนประกอบ

ขนาดตัวอักษร

ลักษณะตัวอักษร

ชื่อบทความ

ชื่อผู้เขียน

สังกัดผู้เขียน

Email

บทคัดย่อ

คำสำคัญ

หัวข้อ

เนื้อหา

16

14

13

13

14

13

14

14

TH SarabunPSK ตัวหนา

TH SarabunPSK ตัวปกติ

TH SarabunPSK ตัวเอน

TH SarabunPSK ตัวปกติ

TH SarabunPSK ตัวหนา

TH SarabunPSK ตัวปกติ

TH SarabunPSK ตัวหนา

TH SarabunPSK ตัวปกติ

 

หมายเหตุ ส่วนประกอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดและลักษณะตัวอักษรเหมือนกัน

ภาพประกอบ 1 ตัวอย่างของภาพประกอบที่มองหัดเจนเมื่อบทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ดำ

 

          กรณีเชิงอรรถให้ใส่ตัวเลขในวงเล็บ (เปิดและปิด) และทำเป็นตัวยก (Superscript) หลังคำหรือประโยคที่ต้องการเพิ่มความขยาย และให้ใส่ลำดับของเลขนั้น ๆ พร้อมความที่ต้องการขยายไว้หัวข้อสุดท้ายต่อจากเนื้อหาก่อนการอ้างอิง เช่น ตัวอย่างการใส่เชิงอรรถ

            คำหรือประโยคในเนื้อหาที่ต้องการใส่เชิงอรรถ (1)

 

เชิงอรรถ

(1)        ขยายความตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในเนื้อหา

 

เอกสารอ้างอิง (ใช้ระบบ APA: American Psychological Association) แยกตามเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่น ๆ

            การอ้างอิงในการเขียนบทความเพื่อขอตีพิมพ์นั้น ในที่นี้กำหนดรูปแบบการเขียนการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ซึ่งสามารถทำความเข้าใจตัวอย่างการอ้างอิงในรูปแบบดังกล่าวผ่าน http://www.apastyle.org/ แนะนำให้ผู้เขียนใช้เมนูการอ้างอิง (References) ใน Microsoft Word ช่วยในการจัดทำอัตโนมัติ โปรดดู http://office.soft.com/th-th/word-help/HA010067492.aspx

 

ภาษาไทย

ชื่อผู้แต่ง. (ปี พ.ศ.) ชื่อเรื่อง. เมือง: สถานที่จัดพิมพ์.

coupons for prescription medications drug coupons drug coupon
prescriptions coupons softballspa.com viagra.com coupons
cialis coupons printable site discount coupon for cialis
viagra buy online viagra for sale uk viagra common side effects
cialis savings and coupons read drug discount coupons
cialis coupon 2015 nationalautocare.com coupon for cialis
viagra wiki viagra ?r viagra ?r
clomid forum blog.keylink.rs clomid nosecnost
crestor 20 mg mcmurray.biz crestor vidal
coupon discounts mondial-defence.com threatened abortion
free cialis coupon 2016 site coupon for free cialis
cialis savings and coupons cialis coupon code cialis coupons from manufacturer
flagyl plm flagyl v flagyl jarabe
abortion pill rights aero-restauration-service.fr chemical abortion pill
transfer prescription coupon cialis coupons 2015 cialis discounts coupons
injection for alcohol craving naltrexone alcoholism medication naltrexone schedule
amoxicillin centauricom.com amoxicillin dermani haqqinda
printable coupons for cialis coupons for cialis 2016 cialis free coupon
vermox gerarprieto.com vermox bez recepta
how to terminate early pregnancy at home dilatation and curettage hysteroscopy hysteroscopy dilation and curettage
voltaren voltaren voltaren nedir
clomid tapasztalatok clomid testosterone clomid proviron
addiyan chuk chuk addyi review addyi 100 mg
cialis coupon card cialis coupons free coupon for prescriptions
cost of medical abortion anti abortion pill medication abortion pill
feldene flas feldene flas para que sirve feldene flas para que sirve
amoxicillin nedir agama-rc.com amoxicilline
duphaston forum duphaston i ovulacija duphaston
acetazolamide pka mipnet.dk acetazolamide pka
coupons for prescription drugs laziendaalimentacoes.com.br manufacturer coupons for prescription drugs
partial birth abortion gitara.by does abortion hurt
can you drink alcohol while taking low dose naltrexone site vivitrol half life
how to get low dose naltrexone avonotakaronetwork.co.nz how to get naltrexone
where to buy naltrexone naltrxone naltrexone alcohol abuse
naltrexone 1.5 mg williamgonzalez.me ldn and depression
what does vivitrol do site naltrexone experiences