คณะบรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์

 

ที่ปรึกษา  

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

บรรณาธิการ  

ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองบรรณาธิการ  

รองศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ มาเม้า
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพจน์ มาพบสุข    
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช       

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ          

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท      

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์            

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล          

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์   

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร             

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์        

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน        

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิพพล มหาอาชา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา สุจริตกุล  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล       

12. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ               

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

13. อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

14. อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม           

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15. อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ผู้จัดการ          
ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้างานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลงานวิจัย

ผู้ประสานงาน  
นางสาวสรารัตน์ เผ่าไทย

IT Support        
นางสาวรณิดา ธนนันภัทรกุล

 

สำนักงาน

งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:  0 2564 4441-79 ต่อ 1811  

โทรสาร:  0 2564 3151

Email:  journal.tu@gmail.com

Website:  http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/