เกี่ยวกับวารสาร

          วารสารธรรมศาสตร์เป็นวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2505 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา วารสารมีกำหนดออกและพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

Print ISSN: 0125-3670
Online ISSN: 2651-0928 
ภาษา: ไทย
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์: ไม่มี
 

เป้าหมายและขอบเขตของวารสาร

          วารสารธรรมศาสตร์มีเป้าหมายที่จะเป็นพื้นที่ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง รวมถึงเป็นช่องทางในการขยายความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและหลากหลาย โดยวารสารเปิดรับผลงานทางวิชาการภาษาไทยประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศน์หนังสือ และกรณีศึกษา เป็นต้น

          ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวคือ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี รวมถึงมนุษยศึกษาที่ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการและ พหุสาขาวิชาในการวิเคราะห์ อาทิ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา     สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อาชญาวิทยา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เพศวิถีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารธรรมศาสตร์จึงเป็นวารสารที่กว้างขวางและลุ่มลึกในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

sinemet megaedd.com sinemet
singulair spc click singulair junior
clorexidina go cloradex costo
celebrex medicament dangereux site celebrex prix maroc
cialis bioselect-us.com cialis cvs coupon
where can i get the abortion pill unplanned pregnancy pregnancy abortion
diclac tablets side effects diclac 50mg diclac gel reviews
cialis coupon free coupons for cialis printable lilly cialis coupons
uterus scraping surgery what is an aspiration abortion what is a scraping of the uterus
cialis coupons printable albayraq-uae.com free cialis samples coupon
transfer prescription coupon lilly cialis coupon cialis discounts coupons
losartan losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg
injection for alcohol craving naltrexone alcoholism medication naltrexone schedule
discount coupon for cialis new prescription coupon free cialis coupons
abortion pill video ismp.org information about abortion pill
priligy hinta priligy keskustelu priligy 60 mg
website for coupons popular coupon sites free coupons codes
reasons for abortion pill home abortion pill abortion pill quotes
duphaston duphaston forum duphaston
feldene capsulas blog.zycon.com feldene d
online cialis coupons coupons for cialis 2016 2015 cialis coupon
cialis coupons free coupons cialis prescription discount coupon
duphaston iskustva duphaston iskustva duphaston tablete za odgodu menstruacije
abortion pill information how much do abortion pill cost how does abortion pill work
abortion pill risks cost for an abortion facts about abortion pill
free abortion pill buy abortion pill abortion pill laws
types of abortion pill second trimester abortion abortion pill process
how do i tell my story blog.inkstersgive.com vacuum abortion procedure
prescription coupon cialis coupons printable cialis coupon 2015
abortions in chicago partial birth abortion debates on abortion
abortion fees abortion at 8 weeks pill abortion stories
naltrexone pills naltrexone patient information naltrexone im
naltrexone without a prescription opioid antagonists for alcohol dependence low dose naltrexone dosage
ldn for anxiety ldn naltrexone side effects naltrexone implant removal
effects of naltrexone low dose naltrexone ldn what does vivitrol do
naltrexone immune system naltrexone thyroid naltrexone buy uk
naltrazone naltrexone hcl naltrexone lupus
low dose naltrexone online pharmacy blog.jrmissworld.com how to get naltrexone