ชื่อบทความ หน้า
ความเป็นธรรมทางสังคมในมิติหลักกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม: การพัฒนาดัชนีชี้วัด 1-19
สุชาดา โพธิสิงห์ และธีระพงษ์ วงษ์นา
สังคมสูงวัยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 20-33
กนกวรรณ อบเชย และรุ่งกมล โพธิสมบัติ
ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม 34-55
ปรีดา โพธิจันทร์ และยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไร้สัญชาติในสังคมไทย 56-73
อินทราณี ศรีบุญเรือง และอัครนัย ขวัญอยู่
การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมอาญาไทย 74-98
ขวัญมนัส พัดทอง, วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ และปราโมทย์ พันธ์สะอาด
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร: พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2561 99-121
รัตนาภรณ์ ศรแก้วดารา และพิภพ ปรีดาภิรัตน์
บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม 122-142
พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล, พระครูสังฆรักษ์อนัน สุทฺธิมโน, ประเสริฐ ธิลาว และพระปลัดระพิน พุทธิสาโร
การศึกษาผลลัพธ์ทางสังคมกับทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับคนพิการ: กรณีศึกษาที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 กับทัศนคติของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 143-168
ชัญญา ปัญญากำพล และศิญาณี หิรัญสาลี