ชื่อบทความ หน้า
กระบวนการโบราณคดีชุมชนกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการปกป้องมรดกทางโบราณคดีที่ดอยเวียงและดอยวง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1-26
ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์
การครองโสดของผู้หญิงในยุคโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจในเมืองไทย 27-44
ทิพวรรณ ศิริสัมพันธ์, สิริรัฐ หนูสี และณัฐชนัน ฐิติพันธ์รังสฤต
กฎหมายไทยกับความหลากหลายทางเพศ 45-68
ณัชชา พูลชัย และขนิษฐา สมศรี
ความคาดหวังและแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนรุ่นใหม่ต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562: กรณีศึกษานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 69-87
วริศรา ศิริชานนท์
การเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมบนเว็บไซต์ Change.org: ศึกษากรณีการผลักดันกฎหมายบนเว็บไซต์ Change.org 88-111
อชิดา นภัสกุลเจริญ
แนะนำความคิดของ Guy Standing: การฉ้อฉลของทุนนิยมผูกขาดและแรงงานที่มีความเสี่ยง 112-129
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์
ค่าตัวโรค โด๊ส และดีเอ็นเอ: การจัดการโรคพยาธิด้วยระบบเวชกรรมในสังคมอีสาน 130-147
ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง
มาตรวัดค่ามาตรฐาน PM2.5 และข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการด้านฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย 148-159
รัตนาภรณ์ ศรแก้วดารา
1 ล้านวิว มีค่าเท่าไหร่? 160-171
อินทราณี ศรีบุญเรือง