ชื่อบทความ หน้า
หลักการทำงานจิตสาธารณะสร้างแรงงานมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดด้วยศาสตร์พระราชา 1-17
พิศมัย ทองเที่ยง
ปริทัศน์หนังสือ (Book Reviews) Universal Basic Income: Pennies from Heaven 18-26
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จจากแรงขับเคลื่อนการขายของพนักงานขายในธุรกิจนำเที่ยวไทย 27-48
ธีรเดช ทิวถนอม, สิวารัตน์ โคบายาชิ และปริญ ลักษิตามาศ
ความหมายของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 49-80
ตติยา ปัฐยาวัต
การรับรู้การวัดผลการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 81-100
ชญานิศ อภิบาลมงคล
การให้ความหมายต่อการวิ่งและแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง: ศึกษาเฉพาะผู้ที่เคยเข้าร่วมงานวิ่ง 101-125
ณัชชา รัตนสัค
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมภายในที่ดีในหน่วยงานของรัฐ: กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ 126-148
สุพัตรา บุญโญปกรณ์ และจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล
การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินในมุมมองความเป็นธรรมทางสังคม 149-164
กัญญาภัทร เครือปาน