ชื่อบทความ หน้า
ปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันในกรมธรรม์ประกันชีวิต 1-20
ชยุต เจตเจริญนุกุล, กมล บุษบา และแสงดาว วงค์สาย
ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบในเขตภาคอีสาน 21-38
พรรณี หงส์พันธ์ และอภิรักษ์ ชาญศึก
ทุนนิยมโปเกม่อน : จากวัฒนธรรมสมัยนิยมญี่ปุ่นสู่การครองอำนาจนำทางวัฒนธรรม 39-60
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์
ระดับความสำเร็จด้านการขายของพนักงานขายในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งไทย 61-78
ณรงค์ วีระวัฒนาพงษ์, ปิยะดา วีระวัฒนาพงษ์ และศรายุทธ เล็กผลิผล
มิติเชิงประชาสังคมขององค์กรทางศาสตร์ในการช่วยเหลือผู้อพยพ 79-98
ศุภกานต์ แก้วภิรา
เกย์และกับดักมายาคติทางเพศคู่ตรงข้าม กรณีศึกษา: Sex Outdoor 99-120
พิภพ ปรีดาภิรัตน์
รัฐสุลต่าน อาหรับสปริง การพัฒนาประชาธิปไตยในอียิปต์ 121-142
ชัชฎา กำลังแพทย์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขชุมชน: เปิดประตูสู่ชุมชนเป็นสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี 143-167
อัครนัย ขวัญอยู่, กฤษฎา แก้วเกลี้ยง และจุฬารัต ผดุงชีวิต