ชื่อบทความ หน้า
มุมมองและข้อเสนอแนะของเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เรื่องบทบาทและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประชาธิปไตยของไทย 1-44
ณัตถยา สุขสงวน
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะใหม่: มุมมองทฤษฎี การออกแบบการวิเคราะห์และกรณีศึกษาเชิงประจักษ์ 45-60
ยศธร ทวีพล
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: กิจกรรมศิลปะเพื่อการท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 61-83
สุชาติ อิ่มสำราญ และโสมฉาย บุญญานันต์
บริบทและแนวโน้มการลงทุนในแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 84-99
ภัทรธิรา ผลงาม และสีทะลอน สีโพไช
ไทย-จีน กับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง 100-112
ฑริดา ใบเกษม
การศึกษาสาหร่ายไก มหัศจรรย์อาหารพื้นบ้าน ที่หล่อหลอมสังคมอันดีงามของชาติพันธุ์ไทลื้อจังหวัดน่าน 113-128
วาสนา จักรแก้ว, สุรีย์พร ธัญญะกิจ, เสาวลักษณ์ กันจินะ, ฐิติวรา ใยสำลี และอานง ใจแน่น
ผลของกิจกรรมส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในข้าราชการ 129-145
สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
การตามรอยนโยบายการดูแล “ผู้ดูแล” ผู้สูงอายุ ด้วยวิธีของเซลมา เซเวนฮุจเซน เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุ 146-173
เนตรชนก สุนา และวรรณลักษณ์ เมียนเกิด
มุมมองของรัฐที่มีต่อผู้สูงอายุผ่านประวัติศาสตร์การจัดสวัสดิการในประเทศไทย 174-202
ณัฐนี สัจนวกุล และณปภัช สัจนวกุล
การสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ 203-220
สุขุมา อรุณจิต