ชื่อบทความ หน้า
สังเวียนโควิด-19 สร้างนักสู้: จากโครงการ “ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters” 1-10
พันชนะ วัฒนเสถียร
จุดเริ่มต้นของการยืนตรงเคารพธงชาติไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 11-23
จิลนัจต์ วงศ์วิทยเวทย์
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนของบ้านดอนซาก ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยกระบวนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารชุมชน 24-45
วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
หลักชีวิตในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ด้วยหลักพุทธเศรษฐกิจพอเพียง 46-66
พิศมัย ทองเที่ยง
ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดมาตรฐานการตลาดความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยยุค 4.0 67-89
ตรียาพร ตุ่มศรียา, ปริญ ลักษิตามาศ และสิวารัตน์ โคบายาชิ
การประเมินจิตสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 90-108
สุกัญญา มีสกุลทอง
เสียงสะท้อนของนักศึกษาสหกิจศึกษาประสบการณ์และปัญหาในการฝึกสหกิจศึกษา 109-128
มนัสนันท์ ธำรงธนเศรษฐ์
มานุษยวิทยากับจุลชีพ: สถานภาพองค์ความรู้จากวิวัฒนาการร่วม 129-166
สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
Big Data: ภูมิทัศน์ใหม่ในการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในประเทศไทย 167-185
อัครนัย ขวัญอยู่