ชื่อบทความ หน้า
สถานะองค์ความรู้ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของนโยบายสังคม: การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมความกินดีอยู่ดีและลดความขัดแย้งทางสังคม 1-37
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์
การศึกษาประสิทธิภาพของนโยบายอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบในประเทศไทย 38-59
อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ และมานา ปัจฉิมนันท์
ทุนและการพัฒนาทักษะของแรงงานข้ามชาติหญิง: กรณีแรงงานข้ามชาติหญิงจากประเทศเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชาที่มาทำงานในประเทศไทย 60-82
วาทินีย์ วิชัยยา และสรัญญา เตรัตน์
มานุษยวิทยาการออกแบบ: พัฒนาการ ข้อถกเถียง และการเมืองของความเป็นไปได้ 83-107
วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์
ผู้หญิงที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตย: มุมมองและประสบการณ์ที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมืองในสังคมไทย 108-136
อินทิรา ประกายวงศ์
ภาวะเควียร์ในนวนิยายยาโออิของ ร เรือในมหาสมุท 137-160
นัทธนัย ประสานนาม
ปัจจัยทางสังคมกับการใช้ความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย 161-177
อัคริมา สุขดี และธัญญลักษณ์ บังชะฎา
การพัฒนาตัวบ่งชี้การเป็นผู้สนับสนุนการตลาดกีฬาขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย 178-200
ปริญ ลักษิตามาศ, ชนุรัก แซ่ย่าง, สิวารัตน์ โคบายาชิ และชัยพล หอรุ่งเรือง
การรับรู้นิยามความหมายของอีสปอร์ตในสังคมไทยกับความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปต่อร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลเกม และการประกอบกิจการเกม เพื่อคุ้มครองเด็ก และเยาวชน 201-220
อัศริยา ใจเย็น
ความขม: รสชาติกาแฟดำสู่ภาพสะท้อนรสชาติชีวิตทางสังคมของผู้บริโภค 221-241
สุมินตา แดงนาค
บทบาทใหม่ของนักการศึกษาในโลกที่พลิกผัน 242-261
อาภาพร สิงหราช และไสว ฟักขาว