ชื่อบทความ หน้า
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ 1-11
อุดม รัฐอมฤต
การให้คุณค่าต่อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวครั้งแรกและนักท่องเที่ยวซ้ำ: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวบนเกาะรัตนโกสินทร์ 12-38
บุษยา สนองคุณ และศิริเพ็ญ ดาบเพชร
การวิเคราะห์คำประสมในภาษาจีนด้วยทฤษฎีการหลอมรวมมโนทัศน์: กรณีศึกษาเฉพาะคำประสมที่ประกอบด้วยคำเรียกอวัยวะ 39-77
ซือฉี เหยา
ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังของแรงงานย้ายถิ่น: การคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนจนและเปราะบางในเขต Ou Chrov ประเทศกัมพูชา 78-107
นฤมล นิราทรฐ, วิไลภรณ์ โคตรบึงแก และกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์
วัจนลีลาในเพลงรำวงมาตรฐาน 108-132
ณัฎฐา ระกำพล และธนสิน ชุตินธรานนท์
ความเหลื่อมล้ำของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย 133-154
ธิรดา แสงสมบูรณ์
ความเป็นส่วนตัวในการเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาในการทำธุรกรรมการเงิน 155-177
อรจิรา ขันธ์เงิน, อมรรัตน์ อัศวผาติบุญ, ณัฐวุฒิ พันธะไชย และพันไมล์ บวกขุนทด
พฤติกรรมกลุ่มทางสังคมของผู้ชมเกมแคสเตอร์ กรณีศึกษาช่องทาง Facebook Gaming, YouTube และ Twitch ในปีพ.ศ.2563 178-196
กรกนก จิรสถิตพรพงศ์, อัศริยา ใจเย็น, ปราญชลี โมฬีวงษ์, กวิตา ขาวสุด และณัฐชา ปัญญา
ปฐมบทใหม่แห่งการศึกษาไทย: THAMMASAT FRONTIER SCHOOL 197-217
สุริยพร จิตถาวรภิสิทธิ์