ชื่อบทความ หน้า
กลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจที่ผู้พูดภาษาไทยใช้ในการแสดงความไม่พอใจ 1-21
สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์
ความสอดคล้องกันระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตสีเขียวของผู้บริโภคกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 22-42
อลิษา เกษทองมา, กัญญาวีร์ พรศรีเมตต์ และก่อพงษ์ พลโยราช
อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรที่มีต่อทัศนคติในการทำงานและความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร 43-70
สุรัสวดี โปสินธุ์ และจิรศักดิ์ จิยะจันทน์
ประสิทธิภาพของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานองค์กร 71-93
กุลยา อุปพงษ์ และภูษณิศา เตชเถกิง
อิทธิพลของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคจากประกันชีวิตที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคไทย 94-111
เอกรัฐ อยู่สวัสดิ์ และปริญ ลักษิตามาศ
หมู่บ้านเสียงปืนแตก: ประวัติศาสตร์ การเคลื่อนไหวทางการเมืองและการสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านนาบัว 112-147
ทิฆัมพร สิงโตมาศ
อิทธิพลของคุณลักษณะทางเพศต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้จัดการโรงแรม: กรณีศึกษาผู้จัดการโรงแรมเพศหญิงในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 148-182
อรนิภา กุลสมบูรณ์สินธ์ และเจริญชัย เอกมาไพศาล
การปรับโครงสร้างการบริหารของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในภาวะวิกฤติ 183-216
กิตติ กิ่งไทร และกฤษณา ไวสำรวจ
ชีวิตทางศาสนา กับสถานภาพและบทบาทของ “ผู้หญิงกำปง” ในหมู่บ้านมลายูมุสลิมชายแดนใต้ 217-241
ชลิตา บัณฑุวงศ์