ชื่อบทความ หน้า
รูปแบบของปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 1-18
สุพัตรา คำแหง, ศิวารัตน์ ณ ปทุม และปริญ ลักษิตามาศ
วาทวิพากษ์: ค่านิยม มายาคติ และอุดมการณ์ที่ปรากฏในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” 19-42
ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง และรุจิระ โรจนประภายนต์
การสำรวจวรรณกรรมลักษณะผู้นำ 43-59
ประเวช รัตนเพียร
กลยุทธ์ลงทุนจากสัญญาณคำสั่งซื้อขายชนิดระบุราคา 60-77
อมรพรรณ ไมตรีสมสกุล และอาณัติ ลีมัคเดช
อำนาจแพทย์ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย 78-95
ดวงกมล ศรีประเสริฐ
รถจักรยานยนต์: ปฏิบัติการบนท้องถนน 96-109
ชนัญญา ประสาทไทย
ความหมายและแนวทางการศึกษาความปลอดภัยสาธารณะ 110-124
ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ
การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านถวายโดยชุมชน 125-149
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์, สุชาดา เมฆพัฒน์ และมณีวรรณ ชลัย