ชื่อบทความ หน้า
การสร้างสันติภาพในสังคมพหุลักษณ์ทางศาสนาชาติพันธุ์: กรณีศึกษามุสลิมในภาคเหนือของประเทศไทย 1-29
สุชาติ เศรษฐมาลินี
ศาสนาอิสลามกับการต่อรองของชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30-57
อนุสรณ์ อุณโณ
นโยบายสาธารณะและระดับการคอร์รัปชันภายใต้ทฤษฎีเกมกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 (ฉบับแก้ไข) และร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2559 58-87
อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
วิวัฒนาการเครือข่ายธุรกิจของไทยภายใต้รัฐแห่งการพัฒนาและกลยุทธ์การขยายธุรกิจในเออีซี 88-114
เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)
บทปริทัศน์หนังสือ A Critical Study of Thailand’s Higher Education Reforms: The Culture of Borrowing 115-120
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี