ชื่อบทความ หน้า
ปาฐกถาเรื่อง รัฐกับวิกฤติการณ์ 1-8
ทวิดา กมลเวชช
เสวนาวิชาการเรื่อง รัฐกับวิกฤติการณ์ บทบาทของ กสศ. ในวิกฤติการศึกษาของเด็กไทยในช่วงโควิด-19 9-15
ผลิพร ธัญญอนันต์ผล
จากรัฐเวชกรรม ถึงประชาสังคมเวชกรรม: ข้อพินิจว่าด้วยอำนาจ ความทุกข์ และการขับเคลื่อนสังคม ภายใต้สภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ระลอกแรกในประเทศไทย 16-40
เสกสิทธ์ แย้มสงวนศักดิ์
ชนิดกระบวนการกับการสื่ออุดมการณ์ในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19: การวิเคราะห์สุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวคิด “สุขอนามัยร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ” ของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิง 41-67
เหยา ซือฉี
ปัจจัยจำแนกการอยู่รอดของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 68-89
เปรมภาว์ ด้วงทอง, อิศรัฏฐ์ รินไธสง และดรณีกร สุปันตี
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของแรงงานคืนถิ่นจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 90-115
เจริญชัย เอกมาไพศาล และเสาวณี จันทะพงษ์
การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19 116-138
วริศ เชาวนศิลป์ และเจริญชัย เอกมาไพศาล
ตัวชี้วัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนวิถีใหม่ท่ามกลางภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 139-163
พัทรียา หลักเพ็ชร
การศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำของไทย พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้วิกฤติ COVID-19เพื่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ 164-184
อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ และมานา ปัจฉิมนันท์