ชื่อบทความ หน้า
สถานะองค์ความรู้ด้านการละครสมัยใหม่ในสังคมไทย: การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย 1-26
ภาสกร อินทุมาร
ความสำคัญของวรรณกรรมพหุวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนไทย 27-43
มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร
อารมณ์ปรารถนากับจุดยืนแห่งอุดมการณ์ทางเพศ: กลวิธีการแปลบทสังวาสในนวนิยายเรื่อง เซี่ยงไฮ้เบบี้ 44-67
วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร และกนกพร นุ่มทอง
เพลงแรปวิพากษ์สังคม: ความเป็นมาและแนวทางการแต่งเนื้อหาเพลงของศิลปินเพลงแรปวิพากษ์สังคม 68-87
ณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ
หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยความตายตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 88-105
อภิโชค เกิดผล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแยกกันอยู่ของคู่สมรสสูงอายุในประเทศไทย 106-126
สิทธิชาติ สมตา, ภูเบศร์ สมุทรจักร และศุทธิดา ชวนวัน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกกับความเหนื่อยหน่าย โดยมีแรงงานทางอารมณ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน 127-151
ณัฐพร ปานเกิดผล และวิทสินี บวรอัศวกุล
อิทธิพลของผู้ปกครองต่อทักษะทางปัญญาและทักษะทางพฤติกรรมของนักเรียนไทยอายุ 15 ปี: บทเรียนจาก PISA 152-176
วาทินีย์ วิชัยยา และอัครนัย ขวัญอยู่
บทบาทครอบครัว ครูอาจารย์ และกลุ่มเพื่อนที่มีต่อมารยาททางสังคมในการปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 177-195
ฐิตินันทน์ ผิวนิล
ความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 196-210
พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร
อิทธิพลของลำดับที่มีต่อความตั้งใจที่จะซื้อ กรณีศึกษาโดยใช้แนวคิดเมนูอาหารใหม่ 211-222
ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ, นพพล ตั้งจิตพรหม และรติกร ชื่นสุขสมบูรณ์