ชื่อบทความ หน้า
ย้อนคิดมโนทัศน์ความไม่แน่นอนกับความเสี่ยงในสังคมทันสมัย [บทความรับเชิญ] 1-32
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
วิกฤตโรคระบาดกับความท้าทายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในสังคมไทย: กรณีศึกษาโรคระบาดโควิด–19 จังหวัดสมุทรสาคร 33-48
ชวัลรัตน์ ทิพย์สวรรค์
ความเครียดจากการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในช่วงการระบาดของโรคโควิด–19: การตรวจสอบตัวแปรทำนายและผลลัพธ์ 49-73
เปรมภาว์ ด้วงทอง, วรสันต์ ถาวรประเสริฐ, วิจิตรา ธนะศิริขจร และวิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์
ผลกระทบและการรับมือของภาคธุรกิจที่พึ่งพาแรงงานข้ามชาติในช่วงการระบาดของโควิด–19 ระลอกที่ 1 74-92
สรัญญา เตรัตน์ และตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีของรัฐบาล กรณีศึกษาสถานการณ์ COVID–19 93-113
กรกนก จิรสถิตพรพงศ์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อหลักสูตรนานาชาติในระดับอุดมศึกษาของไทย 114-139
ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และอัครนัย ขวัญอยู่
การฆ่าตัวตายในภาวะทุนนิยมของสังคมไทยปัจจุบัน 140-160
ศรุตา เขียวผิว และธนัชญา จั่นเล็ก
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งวิถีใหม่ ภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 161-190
ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน, มารุต สุขสมจิตร, อลงกต อินทรชาติ, กนกวรรณ ขาวด่อน, อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ และสาโรจน์ เริ่มดำริห์
สังคมเรือนจำจากปากคำนักศึกษาผู้ต้องหาคดีการเมือง [บทความพิเศษ] 191-202
ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล