ชื่อบทความ หน้า
เสวนาวิชาการเรื่องระยะห่างทางสังคมกับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย 1-9
วรากรณ์ สามโกเศศ
การคุ้มครองทางสังคม : มาตรการของรัฐบาลไทยในการสนองตอบวิกฤติการณ์โควิด-19 10-58
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย 59-83
ปาริชาติ ราชประดิษฐ์, ศิริเพ็ญ ดาบเพชร และเกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) กับความหมายของชีวิต: ความเป็นจริงเบื้องหลังภาพปรากฏแห่งโรคระบาด 84-102
สุมาลี มหณรงค์ชัย
รูปแบบจริยธรรมทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทย 103-130
ชัยยันต์ เจริญโชคทวี, สิวารัตน์ โคบายาชิ และปริญ ลักษิตามาศ
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 121-144
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปรักปรำของภาครัฐ: กรณีศึกษามลพิษทางอากาศ 145-167
ปวิตรา ผลสุวรรณชัย
การศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสู่ความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 168-190
ปรินดา ตาสี, ระพีพรรณ คำหอม, ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ และรณรงค์ จันใด
แบบจำลองสมการโครงสร้ำงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่องาน และความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร: กรณีศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในประเทศไทย 191-209
อัครนัย ขวัญอยู่ และสรัญญา เตรัตน์