ชื่อบทความ หน้า
การติดแฮชแท็กทวิตเตอร์เพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1-18
ธนดล ประดับมุข
ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติและโชคลาง กับการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 19-30
กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ และเกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
การศึกษารัฐธรรมนูญไทยแนวการเมืองวัฒนธรรม 31-51
ปฤณ เทพนรินทร์
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเครื่องมือการวิจัยแบบเดลฟายออนไลน์ 52-74
รุจิรา ริคารมย์ และวิระพงศ์ จันทร์สนาม
ข้อสังเกตจากกะโหลกศีรษะของเจ้าฟ้าไทอาหม ในม่อยด้ำ (สุสาน) ที่เจ้รายดอยการศึกษาเชิงบรรยายเกี่ยวกับการฝังศพของชาวไทอาหมเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทบางกลุ่ม 75-98
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และวรวิทย์ บุญไทย
รัฐและวีรบุรุษสมัยใหม่ใน "กัดกระชากเกรียน": การศึกษาทางคติชนวิทยา 99-118
เสาวภาคย์ ขันมั่น
บทบาทของภาครัฐไทยต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรไทย พ.ศ. 2514-2564 119-129
มิรัญ คุ้มชีวานันท์ และพิมลดา จินตกานนท์
การวางโครงสร้างบทเรียนเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรายวิชาศึกษาทั่วไป : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 130-158
เกรียงไกร รอบรู้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการออม และหนี้สินของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดนครราชสีมา 159-174
ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และรรรดา จำรัสศรี
การรับบุตรบุญธรรม: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ 175-197
อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์