ชื่อบทความ หน้า
การศึกษามาตรการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) 1-19
ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น และศุทธิดา ชวนวัน
แนวทางการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในชั้นการพิจารณาคดี กรณีศึกษา: ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร 20-37
ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์
ปฏิบัติการทางศาสนากับการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธในสังคมไทย: มุมมองทางสังคมวิทยา 38-53
ชลวิทย์ เจียรจิตต์ และสายชล ปัญญชิต
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกีฬาฟุตบอล 54-69
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
การพัฒนาพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมองภาพอนาคตเพื่อสนับสนุนการทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 70-89
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง และเอกรินทร์ ต่วนศิริ
การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นสำหรับประเมินศักยภาพ คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเพื่อกำหนดเมืองหลักเมืองรองในการรองรับนักท่องเที่ยว กลุ่มไมซ์ในเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม 90-110
พัทรียา หลักเพ็ชร
ความเป็นอิสระอันสูงสุด: เมียนมากับยุทธศาสตร์รับประกันความเสี่ยง 111-134
พินิตพันธุ์ บริพัตร
เด็กฝึกหัดศิลปินเคป๊อปชาวไทย: ร่างกายใต้บงการภายใต้ระบบการฝึกหัดศิลปินไอดอลเกาหลี 135-157
วชิรพล ชูตระกูล
ค่านิยมที่มีต่อผู้ชายและผู้หญิง: ภาพสะท้อนจากสำนวนไทยและสำนวนจีน 158-176
ศิริวรรณ แสนยากุล ตัน และสุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์
การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยนโยบาย: ขอบเขต ข้อจำกัดและกรณีศึกษางานวิจัยนโยบาย 177-191
ยศธร ทวีพล