ชื่อบทความ หน้า
การพัฒนาสบู่เหลวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดหอมหัวใหญ่ 545-550
ภูมิทัศ ทับทิม, นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์ และสุภกร บุญยืน
ศักยภาพของพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวและการปรับตัวของชาวนาจากปัญหาอุทกภัย ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 551-562
จันทิรา รัตนรัตน์
สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน 563-574
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, วายุห์ สนเทศ, พิศมัย ศรีชาเยช และกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
ผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน 575-587
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, วราภรณ์ ประเสริฐ, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ และพิศมัย ศรีชาเยช
ชนิด การกระจาย ความชุกชุมของหอย และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร 588-603
ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
ความหลากชนิดและการกระจายของหอยน้ำจืดในแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 604-618
ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
การตรวจสอบไวรัส Maize Chlorotic Mottle Virus, Maize Dwarf Mosaic Virus และ Sugarcane Mosaic Virus สาเหตุโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน 619-630
อารมย์ จันทะสอน, ธัชธรรม์ กลีบสุวรรณ์, ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ และสิทธิศักดิ์ แสไพศาล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากลำไย 631-640
นรินทร์ เจริญพันธ์ และชัยพร แพภิรมย์รัตน์
ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง (Platycerium ridleyi) ในสภาพปลอดเชื้อ 641-648
เยาวพา จิระเกียรติกุล, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, พรชัย หาระโคตร, บุญญฤทธิ์ นิลวรณ์ และเจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล
สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ที่ปรับตัวได้ดีในจังหวัดพะเยา 649-656
บุญฤทธิ์ สินค้างาม, วรรษมน มงคล และสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน
แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตฝรั่งอินทรีย์ : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 657-668
รุ่งเกียรติ แก้วเพชร, อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์, พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์ และสมชาย ชคตระการ
การศึกษาชนิดของแบคทีเรียร่วมอาศัยในเพลี้ยจักจั่น Yamatotettix flavovittatus พาหะนำโรคใบขาวอ้อย 671-679
พนิดา เทวรักษ์, จุรีมาศ วังคีรี และยุพา หาญบุญทรง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร้อนที่มีต่อเกษตรกรและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 680-693
อุมา ลางคุลเสน และนันทวรรณ วิจิตรวาทการ
การหาปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 695-704
อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร และอมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการค้นหาปัจจัยและแนวทางในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศ 705-719
มธุรส ผ่านเมือง และนลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร