วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีโอกาส และช่องทางการนำผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะของการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ สนับสนุนผลงานวิจัยไปจดลิขสิทธิ์และอนุสิทธิบัตร เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยตลอดจนสนับสนุนการเขียนตำรา และผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอีกด้วย