วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีโอกาส และช่องทางการนำผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะของการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ สนับสนุนผลงานวิจัยไปจดลิขสิทธิ์และอนุสิทธิบัตร เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยตลอดจนสนับสนุนการเขียนตำรา และผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอีกด้วย
albuterol (salbutamol) pill dutasteride dapoxetine 90mg
revia viagra 150mg tretinoin tube
discount coupons for cialis mba-institutes.com new prescription coupon
lisinopril and tylenol interaction read lisinopril and tylenol interaction
manufacturer coupon for bystolic read generic name for bystolic
viagra buy online viagra for sale uk viagra common side effects
cialis coupons 2015 crmsociety.com free cialis coupon
coupon for free cialis mha.dk prescription drugs coupon
cialis savings and coupons read drug discount coupons
drug coupons prescription transfer coupon cialis discounts coupons
kamagra gold site kamagra
dalsy para la tos open dalsy 20 mg
levoxacin effetti collaterali levoxacin 250 levoxacin 500 effetti collaterali
coupons for prescriptions printable cialis coupon coupon prescription
abortion clinics near me go how to get an abortion