ระเบียบการ     

1. บทความวิจัยและบทความวิชาการที่พิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จำนวน 2-3 ท่าน

2. การส่งบทความเพื่อพิมพ์ในวารสารส่งได้ทางเว็บไซต์ http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx

3. การยอมรับบทความเป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหาในบทความ รวมทั้งกองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความและอาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

          วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการตรวจสอบคุณภาพบทความอย่างเคร่งครัด โดยบทความที่พิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท คือ

1. บทความวิจัย (research article) ที่มีลักษณะและรูปแบบการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น ตั้งสมมุติฐานโดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้ค้นคว้าทดลองอย่างมีระบบ และสรุปผลการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

2. บทความวิชาการ (review article) ในลักษณะเชิงวิเคราะห์หรือวิจารณ์ และเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐานวิชาการ อันก่อเกิดองค์ความรู้หรือสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์

การเตรียมต้นฉบับ

          ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 12 หน้า โดยพิมพ์หน้าเดียวแบบคอลัมน์เดียว มีระยะห่างจากขอบกระดาษแต่ละด้านละ 1 นิ้ว

ขนาดและชนิดตัวอักษร

ข้อความ

ขนาด

ชนิด

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

22

ตัวหนา

ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

16

ตัวหนา

ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

14

ตัวธรรมดา

หัวข้อ “บทคัดย่อ” “Abstract” และหัวข้อเรื่อง

16

ตัวหนา

หัวข้อเรื่องย่อย

14

ตัวหนา

บทคัดย่อ Abstract  เนื้อเรื่อง คำสำคัญ และ Keywords

14

ตัวธรรมดา

 

บทความวิจัยและบทความวิชาการประกอบด้วย

1. ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไม่ยาวเกินไป แต่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งบทความ ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ

2. ชื่อผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ (ใต้ชื่อเรื่อง)

3.  ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ (ใต้ชื่อผู้เขียนแต่ละคน)

4. บทคัดย่อและ Abstract เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่อง ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ ให้พิมพ์ชิดขอบหน้ากระดาษ โดยคำว่า “Abstract” เฉพาะอักษรตัวแรก (A) ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

5. คำสำคัญและ Keywords มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ต่อจากบทคัดย่อและ Abstract ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 คำ

6. เนื้อหา ให้พิมพ์แบบคอลัมน์เดียวและให้จัดชิดขอบทั้งสองด้าน เมื่อผลงานผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนได้แก้ไขต้นฉบับแล้ว ทางวารสารจะจัดเป็นแบบสองคอลัมน์และส่งให้ผู้เขียนตรวจสอบอีกครั้งก่อนการพิมพ์

6.1 กรณีบทความวิจัย เนื้อหาควรประกอบด้วย

6.1.1 บทนำ อธิบายความสำคัญและเหตุผลการวิจัย การตรวจเอกสาร (literature review) และวัตถุประสงค์ในการวิจัย

6.1.2 อุปกรณ์และวิธีการ อธิบายอุปกรณ์และวิธีการวิจัย

6.1.3 ผลการวิจัยและวิจารณ์ อาจเขียนรวมหรือแยกกันก็ได้ ควรเรียงลำดับเนื้อหา สั้น กะทัดรัด และควรเสนอในรูปแบบตาราง กราฟ หรือรูป (คำอธิบายตาราง กราฟ และรูปอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้) ผู้เขียนควรวิจารณ์ผลการวิจัยเพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการ หรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่เดิม โดยอาจเปรียบเทียบกับการวิจัยของผู้อื่น และควรมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการวิจัยในอนาคต

6.1.4 สรุป ควรสรุปสาระสำคัญที่ไม่คลุมเครือ เน้นข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

6.1.5 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ควรแสดงความขอบคุณต่อผู้ให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัยสำเร็จ

6.1.6 รายการอ้างอิง ให้เรียงตามลำดับการอ้างอิงก่อนหลัง โดยใช้เลขอารบิกในวงเล็บใหญ่

6.2 กรณีบทความวิชาการ เนื้อหาควรประกอบด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป และรายการอ้างอิง

หลักเกณฑ์การอ้างอิง

1. การอ้างอิง ควรอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกำกับด้วยเลขอารบิกอยู่ในวงเล็บใหญ่ ใส่ไว้ท้ายข้อความตามลำดับการอ้างอิงก่อน-หลัง โดยให้ตรงกับหมายเลขในรายการอ้างอิง ตัวอย่างการอ้างอิงในบทความ เช่น สมศักดิ์ และคณะ พบว่าปริมาณออกซิเจนในน้ำมีผลต่อการออกไข่ของปลา [1] หรือมีการค้นพบว่าปริมาณออกซิเจนในน้ำมีผลต่อการออกไข่ของปลา [1]

2. การอ้างอิงจำนวนหน้าของวารสารไทย ให้ใช้ “น.” นำหน้าตัวเลขของหน้าที่ใช้อ้างอิง ถ้าเป็นวารสารภาษาอังกฤษ การอ้างอิงเพียง 1 หน้า ให้ใช้ “p.” นำหน้าเลขหน้าที่ใช้อ้างอิง และการอ้างอิงมากกว่า 1 หน้า ขึ้นไปให้ใช้ “pp.” นำหน้าเลขหน้าที่ใช้อ้างอิง

3. เอกสารที่ไม่ใช่วารสาร ให้บอกจำนวนหน้าด้วย กรณีเอกสารภาษาไทย ใช้ “น.” ตามหลังจำนวนหน้าทั้งหมด และกรณีเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ ใช้ “p.” ตามหลังจำนวนหน้าทั้งหมด

4. ชื่อวารสารต่างประเทศให้ใช้คำย่อ

5. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษที่อ้างอิงทุกคำ ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (capital letter) ยกเว้นคำนำหน้านาม (article) คำสันธาน (conjunction) และคำบุรพบท (preposition) บางกรณี เช่น ชื่อสปีชีส์ (species) ซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กอยู่แล้ว ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก แต่หากคำเหล่านี้เป็นคำแรกของชื่อเรื่อง ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นการอ้างอิงชื่อเรื่องจากวารสารให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรก

6. เอกสารที่มาจากการประชุม ให้เขียนชื่อเต็มของการประชุมหรือสัมมนานั้นด้วย

7. ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) ให้ใช้ตัวเอน โดยชื่อสกุล (genus) ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนชื่อ สปีชีส์ (species) ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก

8. คำว่า in vitro หรือ in vivo หรือคำอื่นในประเภทเดียวกัน ให้ใช้ตัวเอน

9. การอ้างอิงจากข้อมูลเว็บไซต์ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่สืบค้นข้อมูลด้วย

ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง

1. หนังสือหรือตำรา (text)

1.1 กรณีอ้างโดยตรง

[1]   ธีระชัย ธนานันต์, 2553, พันธุศาสตร์โมเลกุล, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 148 น.

[2]   Watson, J.D., Baker, T.A., Bell, S.P., Gann, A., Levine, M. and Losick, R., 2004, Molecular Biology of the Gene, 5th Ed., Pearson Education, Inc., San Francisco, 732 p.

1.2 กรณีอ้างอิงเอกสารของบุคคลหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือที่รวบรวมโดยอีกบุคคลหนึ่ง

[1]   สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, 2540, การจำแนกพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายทางโมเลกุล, น. 57-82, ใน ธีระชัย ธนานันต์ (บรรณาธิการ), การจำแนกพันธุ์พืชโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี.

[2]   Socott, G.E., 1980, Quantitaive Genetics, pp. 300-310, In Love, S.H., Animal Breeding, John wiley Sons, Inc., New York.

1.3 กรณีหนังสือแปล

[1]   อำนวย จรด้วง, 2541, โครงสร้างของยีนและการลอกรหัส, หจก. ที.พี.เอ็น.เพรส., กรุงเทพฯ, 95 น., แปลจาก Beebee, T. and Burke, J., Gene Structure and Transcription - In Focus, 2nd Ed., Oxford University Press, Oxford.

2. วารสาร (journal)

[1]   นฤมล ธนานันต์, สุรีพร พุ่มเอี่ยม และธีระชัย ธนานันต์, 2556, การจำแนกพันธุ์และความ สัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ช้างและลูกผสมด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี, ว.วิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี 21: 360-370.

[2]   Thanananta, T., Pongtongkam, P., Thongpan, A., Kaveeta, L. and Peyachoknagul, S., 2006, Effect of short day photoperiod on DNA methylation and expression of a gene in rice KDML 105, Afr. J. Biotechnol. 5: 1375-1382.

3. รายงาน (report and proceeding)

[1]   ธีระชัย ธนานันต์, 2555, การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายกลุ่มเอื้องสายในประเทศไทย, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 54 น.

[2]   นิรมล ศากยวงศ์, 2553, คาร์โบไฮเดรต, เอกสารประกอบการสอนวิชา ทช. 281 ชีวเคมีพื้นฐาน, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 219 น.

[3]   Schwart, S.E, 1980, Biological Control of Insect Pests, Ann. Meeting Abstr. Amer. Soc. Agr. Sci., p. 37.

[4]   กองควบคุมโรคติดต่อ, 2530, หลักการควบคุมแมลงพาหนะนำโรค, เอกสารวิชาการ เล่มที่ 305, กรมอนามัย, กรุงเทพฯ, 20 น.

[5]   นิรนาม, กรรมวิธีการผลิตไส้กรอก, 2536, น. 20-24, ใน กลุ่มแม่บ้านผู้แปรรูปอาหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้รวบรวม), อุตสาหกรรมเกษตร, โรงพิมพ์ไทยวัฒนพานิช จำกัด, กรุงเทพฯ.

4. วิทยานิพนธ์ (thesis)

[1]   ธีระชัย ธนานันต์, 2538, การโคลนยีนอะมิโนไซโคลโพรเพนคาร์บอกซิเลตดีอะมิเนสจากจุลินทรีย์ในดิน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 133 น.

[2]   Sakkayawong, N., 2006, Application of Chitin of Textile Wastewater Treatment, Ph.D. Thesis, King Monghut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, 130 p.  

5. เว็บไซต์ (web site)

[1]   เสริมลาภ วสุวัต, ชนิดของบัว-ไม้น้ำวงศ์บัวที่ปลูกเลี้ยงในประเทศไทย, แหล่งที่มา : http:// www.thaiwaterlily.com, 8 พฤษภาคม 2554.

[2]   Commonwealth of Australia 2011, Bureau of Meteorology (ABN 92 637 533 532 S.O.I. (Southern Oscillation Index) Archives 1876 to present, Available Source: http://www.bom. gov.au/climate/current/soihtm1.shtml, April 18, 2011.

prescription discount cards prescription coupon card coupon for prescription
celecoxib finasteride pill ventolin pill
prednisolone 10mg cephalexin 250mg priligy 30mg
diprolene click inderal 40mg
revia imitrex pill tretinoin tube
discount prescription drug cards discount drug coupons viagra discount coupons online
acheter viagra livraison 48h http://acheterviagraenfrance.com/livraison/48h acheter viagra livraison 48h
viagra buy online viagra for sale uk viagra common side effects
free cialis coupon 2016 sporturfintl.com discount card for prescription drugs
free prescription discount cards coupon for prescription coupon for prescription
drug coupons prescription transfer coupon cialis discounts coupons
cialis prix link cialis 20mg
verapamil verapamil 120 mg verapamil djelovanje
levitra 5 mg site levitra 5 mg
prescription discount coupon pureheartvision.org cialis coupon free
free cialis coupon 2016 site coupon for free cialis
abortion clinic nyc coupons and discounts abortion at 16 weeks
cheap abortion clinics abortion clinics chicago abortion clinics in columbus ohio
cialis coupons and discounts cialis manufacturer coupon 2016 cialis sample coupon
cost of abortion pill equigold.it abortion pill methods
lilly coupons for cialis transfer prescription coupon coupons prescriptions
first trimester abortion pill free abortion pill abortion pill laws
transfer prescription coupon lilly cialis coupon cialis discounts coupons
online cialis coupons cialis coupons free cialis manufacturer coupon
reasons for abortion pill in clinic abortion pill anti abortion facts
duphaston iskustva duphaston iskustva duphaston tablete za odgodu menstruacije
abortion pill information how much do abortion pill cost how does abortion pill work
free abortion pill pathakwavecurecenter.com abortion pill laws
coupon prescription mint-o-matic.nu drug prescription card
how naltrexone works tymejczyk.com naltroxen
ldn and fibromyalgia open revia tablets
naltrexone for pain site how long does revia stay in your system
naltrexone pills altrexone naltrexone im
how to get low dose naltrexone click how to get naltrexone
where to buy naltrexone blog.pelagicfm.com naltrexone alcohol abuse
alcohol implant floridafriendlyplants.com naltrexone challenge
ldn for anxiety ldn naltrexone side effects naltrexone implant removal
naltrexone side effects depression link naltrexone wikipedia
low dose naltrexone clinical trials zygonie.com maltrexon
naltrexone fda read how much does naltrexone cost
alcohol blocker go ldn naltrexone
naltrexone off label uses lasertech.com low dose naltrexone fibromyalgia reviews