ที่ปรึกษา                    

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

บรรณาธิการ                

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์                   

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองบรรณาธิการ           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ศากยวงศ์                

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ          

1. ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว          

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ              

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง                  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช                

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ              

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา          

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. ศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ ทัดศรี                      

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล        

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9. ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส              

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

10. ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ            

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ        

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์                  

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13. ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร                

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14. ศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ                

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล    

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช      

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดการ              

ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย 

ผู้ช่วยผู้จัดการ       

หัวหน้างานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย

ผู้ประสานงาน       

นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์

สำนักงาน           

งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-5644440-59 ต่อ 1810

โทรสาร 02-5643151

อีเมล tstj.tu@gmail.com   

เว็บไซต์ http://tujournals.tu.ac.th/tstj/                                   

albuterol (salbutamol) pill dutasteride dapoxetine 90mg
clomiphene pill open azithromycin 250mg
free cialis coupon 2016 click discount card for prescription drugs
cialis savings and coupons free prescription drug cards drug discount coupons
escitalopramoksalat myhsbook.com escitalopram tbl
amoxicillin rash amoxicillin wiki amoxicillin alkohol
renovation vejle renova renovation viborg
triatec 5 mg effetti collaterali link triatec hct torrinomedica
cialis bioselect-us.com cialis cvs coupon
how much does an abortion pill cost akum.org average cost of abortion
prescription transfer coupon cialis coupon free cialis coupons printable
cialis coupon lilly coupons for cialis cialis coupon card
injection for alcohol craving naltrexone alcoholism medication naltrexone schedule
average abortion pill cost continentalnord.com how do abortion pill work
vermox gerarprieto.com vermox bez recepta
pill to terminate early pregnancy angkortaxidriver.com when is the latest you can terminate a pregnancy
viagra viagra pret viagra torta
2015 cialis coupon britmilk.co.uk cialis coupons and discounts
reasons for abortion pill in clinic abortion pill anti abortion facts
abortion pill rights agama-rc.com low cost abortion pill
flagyl 125 blog.pragmos.it flagyl v
printable cialis coupon cialis coupon cialis coupon lilly
early abortion pill ameracorporation.com side effects of abortion pill
information on abortion pill albayraq-uae.com information on abortion pill
abortion pill debate for abortion pill abortion pill side effects
cialis cialis wiki cialis kopiprodukter
lamisil pastillas lamisil spray lamisil spray
discount drug coupons prescription transfer coupon prescription discount coupons
how naltrexone works tymejczyk.com naltroxen
naltrexone without a prescription opioid antagonists for alcohol dependence low dose naltrexone dosage
naltrexone shot site naltrexone and drinking
low dose naltrexone pharmacy blog.aids2014.org ldn low dose
naltrexone 50 mg naltrexone sleep low dose naltrexone cost
naltrazone lasertech.com naltrexone lupus