ชื่อบทความ หน้า
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเท่ากันของความแปรปรวนประชากร 3 กลุ่ม ภายใต้การแจกแจงที่มีความโด่งมากและความเบ้มาก 721-738
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระกัน 739-751
ธิดารัตน์ สมฤทธิ์, ปรียา อยู่เล่ห์, รติวัฒน์ สิทธิบุตร์, วีรยุทธ รักษาธรรม และสายชล สินสมบูรณ์ทอง
การศึกษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพการใช้งานของอนุภาคดูดซับที่เป็นสารแม่เหล็กสำหรับวิเคราะห์ฟอสเฟตปริมาณน้อยในน้ำ 752-766
วันประเสริฐ พุทธวงศ์, กมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย, พนิดา พรหมพินิจ, ดวงกมล วิบูลย์รัตนศรี และสุพล มนะเกษตรธาร
สมบัติบางส่วนของคอลลาเจนจากปลิงทะเลดำ (Holothuria leucospilota) 767-776
วิจิตรา ตุ้งซี่ และศรัณย์ รักษาพราหมณ์
ความสามารถของถั่วชนิดต่าง ๆ ในการต้านอนุมูลอิสระ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส 777-789
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, ประมวล ทรายทอง และสุภัคชนม์ คล่องดี
ประสิทธิภาพของคาลิเปอร์ในการประเมินสภาพร่างกายแม่สุกร 790-802
แพรว เที่ยงพิมล และพิพัฒน์ สมภาร
ผลของแป้งจากเศษเหลือทิ้งของทุเรียนต่อคุณภาพของพาสต้าปราศจากกลูเตน 803-814
นรินทร์ เจริญพันธ์ และวิยดา กวานเหียน
ผลของพลาสมาแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม (Lactuca sativa) 815-821
มณีรัตน์ สิงหวิบูลย์, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, เยาวพา จิระเกียรติกุล และนพพร พูลยรัตน์
ผลของความเข้มข้นของฟอสโฟลิพิดต่อสมบัติเคมีกายภาพและความคงตัวของน้ำมันปลาในไลโพโซม 822-833
จักรภัทร เอ่งล่อง, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และมารุจ ลิมปะวัฒนะ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบจากลำไยตกเกรด 834-845
นรินทร์ เจริญพันธ์
ผลของกากเม่าต่อค่าโลหิตวิทยาบางประการและประชากรจุลินทรีย์ในไส้ติ่งของไก่เนื้อ 846-854
กานดา ล้อแก้วมณี, อัญชัน ไตรธิเลน และพงศธร พลพันธ์
การจัดผังการผลิตด้วยเทคโนโลยีกลุ่มสำหรับโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ 855-866
รติพล จันทร์แพง, มานิตา ธรรมเจริญ และชูศักดิ์ พรสิงห์
การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอซิดต่อกิ่งด้วยยางธรรมชาติโดยวิธี Reactive Melt-Blending เพื่อใช้เป็นสารรับแรงกระแทกในพอลิแลคติกแอซิด 866-879
ยศธร วงค์งาม และแคทลียา ปัทมพรหม
การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน กรณีศึกษา กองงานซ่อมบำรุง (ประปา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 880-892
พชร อภิชยารักษ์ และนิภาวรรณ กุลสุวรรณ
การวิเคราะห์การใช้การไหลแบบควงสว่านที่ขับเคลื่อนโดยสนามไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งแบบใช้ลมร้อน 893-906
ไชยณรงค์ จักรธรานนท์, ทศพร กลิ่นมาลี และผดุงศักดิ์ รัตนเดโช