ชื่อบทความ หน้า
การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ยอดขายเครื่องปรับอากาศโดยวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์, วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 363-376
พรรณิภา คุ้มสิน และสมศรี บัณฑิตวิไล
การเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 และกำลังการทดสอบของตัวสถิติทดสอบในการเปรียบเทียบพหุคูณระหว่างการทดสอบอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ของแผนแบบบล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่ม 377-392
ธนพงศ์ ก้องนภาสันติกุล, ธวัชชัย แตงทอง, ธารทิพย์ โนภาศ, นัฐกานต์ ปัตติสัย และสายชล สินสมบูรณ์ทอง
การเลือกพารามิเตอร์การปรับสำหรับวิธีการถดถอยแบบลาสโซ่ 393-404
จุฑาทิพย์ นันทสุวรรณ์ และวิฐรา พึ่งพาพงศ์
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายการติดเกมของเด็กและวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร 405-416
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 417-428
ณัฏฐนันท์ มุขมา, บุญอ้อม โฉมที และประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์
การเปรียบเทียบสถิติทดสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมสองประชากรสำหรับข้อมูลที่มีมิติสูง 429-437
ศศิภรณ์ สิทธิศร, เสาวภา ชัยพิทักษ์ และธิดาพร ศุภภากร
การวิเคราะห์หาปริมาณซัลไฟต์ด้วยระบบโฟลอินเจคชันคัลเลอริเมตริกโดยใช้รีเอเจนต์จากธรรมชาติ 438-448
ธีรารัตน์ ปันอ่วม, สุภาดา คนยัง และจรูญ จักร์มุณี
การใช้ขนาดเม็ดตะกอนและปริมาณตะกั่วและสังกะสีเพื่อระบุชั้นตะกอนดินที่มาจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) จังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่รองรับน้ำทิ้งคลองบางใหญ่ อ่าวภูเก็ต 449-465
ธงชัย สุธีรศักดิ์ และเพ็ญศิริ เอกจิตต์
การประเมินอิทธิพลของสารประกอบที่ว่องไวปฏิกิริยาต่อการส่งเสริมการงอกของเมล็ด การเติบโต และเมตาบอลิซึมของหญ้ารูซี่ 466-477
กมลพร ปานง่อม, ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด, ขวัญจรัส เชิงปัญญา และพจนา มีแก้ว
ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยีสต์ทนแอลกอฮอล์จากลูกแป้งเหล้าในจังหวัดเชียงใหม่ 478-489
ศรัณย์ จีนะเจริญ และวีรพงษ์ จันทะชัย
การวัดการกระจายในงานวิจัยทางชีววิทยา : ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์การแปรผัน 490-498
พิพัฒน์ สมภาร
ตำแหน่งแก้ไขอาร์เอ็นเอของยีน ATP Synthase ในไมโตคอนเดรียของตาลโตนด 499-509
อาภากร สกุลสถาพร, สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช และศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ
การศึกษาพันธุกรรมของตาลโตนด (Borassus flabellifer) ในภาคกลางของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายเอแอฟแอลพี 510-520
ขวัญใจ พิพัฒน์เจริญวงศ์, ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, อาภากร สกุลสถาพร และสมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
องค์ประกอบบรรยากาศความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดสงขลา 521-531
อับดุลบาซิส ยาโงะ และฐิติวร ชูสง
ผลของเวลาในการนึ่งต่อคุณภาพของข้าวเกรียบจากแป้งมันสำปะหลัง 532-543
สยุมพร รัตนพันธ์ และเชาว์ อินทร์ประสิทธิ์