ชื่อบทความ หน้า
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลการเป็นโรคเบาหวาน 195-207
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ผลของกำลังไฟฟ้าต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียม ไททาเนตที่เคลือบด้วยวิธีดีซี แมกนีตรอน โคสปัตเตอริง 208-214
จินดาวรรณ ธรรมปรีชา, กาญจนา สาธุพันธ์, นิรันดร์ วิทิตอนันต์ และสุรสิงห์ ไชยคุณ
การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการระบุชนิดบัวสายสกุล Nymphaea 215-223
มลิวรรณ นาคขุนทด, อิษยา แคนติ, ธิดา มาชัยงาม และนันทวิภา คำมา
การผลิตลูกชิ้นปลาเสริมเจลบุกและสมุนไพร 224-235
ศุภิสรา พิสุทธิโกศล, พัชรพร จิรแพศยสุข และวรางคณา สมพงษ์
พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผลเสมา 236-245
บุษราคัม สิงห์ชัย, อุมาพร แดงขวัญทอง และดำรงค์ พงศ์พุทธชาด
การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพนาของเกษตรกรกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านป่าอ้อย จังหวัดน่าน 246-252
พิชัย สุรพรไพรบูลย์, พิกุล สุรพรไพบูลย์, คนึงจิต บัดแก้ว และบุญรัตน์ จงดี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงออกของยีนในวิถีสื่อสัญญาณฮอร์โมน Brassinosteroid เพื่อควบคุมการออกดอกของมะพร้าว (Cocos nucifera L.) 253-265
ปริยา มณีประเสริฐ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, ศลยา สุขสอาด และจรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา
ประสิทธิภาพของราเอนโดไฟท์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคไหม้ของข้าว 266-278
พฤทฐิภร ศุภพล และอูมมี แขวงบู
การเกิดโคเอเซอร์เวตระหว่างเจลาตินและโพลีแซคคาไรด์ (กัมอะราบิก, กัมจากกากข้าวโพด และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส) ที่พีเอชต่าง ๆ 279-287
ณัชชา นิรันดร์รุ่งเรือง และจารุณี โลกสุวรรณ
การศึกษาติดตามการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ระบบ Blackboard ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 288-299
ลภัสรดา หนุ่มคำ และธีรนุช ห้านิรัติศัย
พยาธิปอดหนูและโฮสต์ตัวกลางในธรรมชาติ 300-312
อับดุลฮากัม ดูมีแด และอภิชาติ วิทย์ตะ
ดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย 313-328
เกศรินทร์ ทิพย์เพ็ชร์, ณรงค์ จัตุรัส และนพวรรณ บุญชู
การรับรู้คุณภาพบริการของผู้มารับบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 329-342
นพวรรณ จงสง่ากลาง, วรวรรณ สโมสรสุข และธนบรรณ อู่ทองมาก
การทำนายพฤติกรรมการทรุดตัวของชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพปรับปรุงด้วยแถบระบายน้ำตามแนวดิ่ง 343-353
วีรยา ฉิมอ้อย และกนกอร กันณรงค์
การสังเคราะห์เชื้อเพลิงเหลวจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วโดยกระบวนการไพโรไลซิส 354-362
นีรา วงศ์ทยานุวัตร, มาลี สันติคุณาภรณ์ และชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ