ชื่อบทความ หน้า
อิทธิพลของลานีญาที่มีผลต่อการแพร่กระจายของปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย 1-16
ปริญ หล่อพิทยากร
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันหัวเขียวตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 17-33
สุพัตรา เจรสาริกิจ และอริศรา เจริญปัญญาเนตร
การประเมินผลกระทบจากการเผาชีวมวลต่อระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในช่วงที่มีปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง WRF-CMAQ 34-48
ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง และสิทธิชัย พิมลศรี
สมบัติทางโครงสร้างและแม่เหล็กของ Fe3O4 เฟอร์ไรท์ด้วยวิธีเผาแคลไซน์ของผงหมึกเหลือใช้ 49-57
เกศริน มีมล และอนุวัฒน์ หัสดี
การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินามเชิงลบ ด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด วิธีของเบส์และวิธีมาร์คอฟ เชน มอนติคาร์โล 58-70
อัญมณี กุมมาระกะ และอัชฌา อระวีพร
การจำลองระบบแถวคอยสำหรับบริการผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษา คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 71-79
วัชรีวรรณ จันทร์เจริญกิจ, ปริญญา เสงี่ยมสุนทร, บุปผชาติ จันทร์สว่าง, จีราพร ไทยถานันดร์ และธิดาพร ศุภภากร
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบภาวะความเท่ากันของความแปรปรวน สำหรับสามประชากร ภายใต้ค่ากลางที่ปรับแก้ในกรณีการแจกแจงสมมาตร 80-90
กชพร สร้อยเกลียว และอัชฌา อระวีพร
การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลก้านก่อด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน matK และ rbcL 91-102
จุฑามาศ เจียมเจือจันทร์, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีกลุ่มใบลายโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน rbcL และ matK 103-112
ทีปกา มีเสงี่ยม, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์
การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดกล้วยไม้รองเท้านารีกลุ่มใบสีเขียวด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน rbcL และ matK 113-120
พรประภา ศิริเทพทวี, ธีระชัย ธนานันต์ และนฤมล ธนานันต์
การใช้สารทดแทนฟอสเฟตต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ไก่ยอพร้อมรับประทานที่บรรจุในรีทอร์ทเพาช์ 121-135
กรรวี พิสันเทียะ และประภาศรี เทพรักษา
ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์และพืชเจ้าบ้าน (บัวหลวง) 136-154
พฤทฐิภร ศุภพล, สิตา ปรีดานนท์, วรรณฤดี หิรัญรัตน์ และอัษฎาวุธ หิรัญรัตน์
สารต้านจุลินทรีย์และสายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของราจากดินป่าชายเลน 155-171
พฤทฐิภร ศุภพล และสิตา ปรีดานนท์
การประเมินความเป็นพิษของโลหะหนักระดับเซลล์ในกบนา (Hoplobatrachus rugulosa) บริเวณรอบพื้นที่ฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส์ 172-184
พรภิไล ถนอมสงัด, รัชชุดา จันทร์ทรง, ลำใย ณีรัตนพันธุ์, สมบัติ อัปมระภา และบัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
การพัฒนากลไกสก๊อตโยคเพื่อกำเนิดกระแสการไหลแบบเป็นจังหวะสำหรับการส่งเสริมการถ่ายเทความร้อน : กรณีศึกษาการถ่ายเทความร้อนของไส้กรอก 185-194
ชาญณรงค์ วันทา