ชื่อบทความ หน้า
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการสำหรับการแจกแจงปรกติ 907-917
พิริยะ ไหมสมบุญ, จณิสตา หงส์คำเมือง และจุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติที่ใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยของ 3 ประชากร ในกรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน 918-928
จิรภา โคมเดือน และอัชฌา อระวีพร
การเปรียบเทียบความแกร่งของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ลำดับที่เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ 929-943
ประชาชาติ อารีชาติ, ชนิกานต์ ตั้งตระกูล และจุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง
อิทธิพลของเอลนีโญที่มีผลต่อการแพร่กระจายของปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย 944-959
ปริญ หล่อพิทยากร
การตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในห้องเรียน 960-974
อริสา กาญจนากระจ่าง และภารดี ช่วยบำรุง
การสลายคาร์บาริลในน้ำด้วยปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์โฟโตคะตะไลสิส 975-988
สิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์, อัจฉริยา สุริยะวงศ์, สิทธิสุนทร สุโพธิณะ และภารดี ช่วยบำรุง
การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์ในการจำแนกและตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมของแตนเบียนแมลงวันผลไม้ชนิด Psyttalia fletcheri และ P. incisi (Hymenoptera: Braconidae) 989-1000
สมจิตต์ หอมจันทร์ และพิชญธิดา มีอุดร
ผลของอุณหภูมิและเวลาทำแห้งด้วยลมร้อนต่อคุณภาพของเห็ดเข็มทองผงที่ผลิตจากส่วนที่ไม่นิยมบริโภค 1001-1014
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์, ปณิดา ชัยปัน และต่อลาภ ศรีเมือง
การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกระท้อนด้วยเครื่องหมายสก๊อต 1015-1024
ธีระชัย ธนานันต์, ทีปกา มีเสงี่ยม และสุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
ลักษณะทางสรีรวิทยาของข้าวที่ตอบสนองต่อสภาวะความเค็ม 1025-1038
ธนภูมิ ศิริงาม
พฤติกรรมการเลือกคู่ตามตัวเมียตัวอื่น 1039-1046
สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
คุณภาพของการวิเคราะห์สารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยหลักการเอนไซม์อิมมูโนแอสเสย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 1047-1059
กฤษฎา ศิริสภาภรณ์, นฤมล เสรีขจรจารุ, สุภาพร พุ่มพา, พลากร พุทธรักษ์ และรสสุคนธ์ ธนธีระบรรจง
การพัฒนาเครื่องโคลด์เวเปอร์อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์ 1060-1071
เฉลิม จันทร์สม, วนิดา จันทร์สม และจิตตรา ดอกบัว
การใช้เถ้าแกลบและเถ้าลอยเป็นวัสดุปอตโซลานสำหรับการปรับเสถียรและการหล่อแข็งกากตะกอนโครเมียม ในรูปอิฐบล็อกประสานสำหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง 1072-1082
สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ และสุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
การประเมินผลประโยชน์ทางพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1083-1099
ธนาพล ตันติสัตยกุล, พีรพล รัศมีธรรมโชติ และเมฑาพร อุ่ยสกุล