ชื่อบทความ หน้า
ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย 723-732
จันทิรา รัตนรัตน์ และพัชรินทร์ แซ่ตั้ง
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสำหรับการทดสอบ ความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ที่อิสระกัน 733-750
วรางคณา เรียนสุทธิ์
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านการอ่านของเด็กผ่านหนังสือปฐมวัย 751-765
รัชนู ทองทั่ว, ธิดาพร ศุภภากร, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง และประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์
การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายสำหรับ การวิเคราะห์การถดถอยพหุเมื่อตัวแปรตามมีการสูญหายแบบสุ่ม 766-777
เรืองลักษณ์ หลำใจซื่อ, อำไพ ทองธีรภาพ และจุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง
การเปรียบเทียบวิธีการของการวิเคราะห์ความสำคัญของกลุ่มยีน และการถดถอยลอจิสติกทวิภาคสำหรับการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มยีนและฟีโนไทป์ทวิภาค 778-790
สุธิภาส สิงห์เรือง และวิฐรา พึ่งพาพงศ์
การเตรียมยางบวมน้ำจากยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยโซเดียมอะคริเลต 791-804
เสาวลักษณ์ บุญยอด และชัยวุฒิ วัดจัง
การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมืองในหมู่บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 805-812
ปิ่นธิดา ณ ไธสง, สุวิมล กะตากูล, จินดารัตน์ โตกมลธรรม และณัฐณิชา ทวีแสง
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองในตำบลชะแล้ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 813-822
ปริยากร บุญส่ง
กลิ่นตัวของนก : ส่วนประกอบทางเคมีและประโยชน์ต่อนก 823-829
สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเล็บรอก 830-838
บุษราคัม สิงห์ชัย, จันทร์จิรา ขอจุลซ้วน และปาริฉัตร ด้วงทอง
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจำแนกกลุ่มการเป็นโรคไตเรื้อรัง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย 839-853
สุรวัชร ศรีเปารยะ และสายชล สินสมบูรณ์ทอง
เทคนิคทางพันธุศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยและตรวจติดตามผลการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอิลอยด์ 854-869
ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, นิตยา ลิ่มสุวรรณโชต และบุษบา ฤกษ์อำนวยโชค
ระบบรักษาประสิทธิภาพการส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายด้วยการปรับความถี่เรโซแนนซ์อัตโนมัติ 870-879
วัชระ อมศิริ, พัฒนวี โพธิ์ทอง, ธนสร ภิญญธนาบัตร และวันชัย ไพจิตโรจนา
การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการเปลี่ยนรูปก๊าซไบโอมีเทน อัดด้วยไอน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมบนตัวรองรับอะลูมินาภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ 880-892
ลักษมี พยัตติกุล, กลยุทธ ปัญญาวุธโธ และพฤกษ์ อักกะรังสี
การสร้างสมการพยากรณ์การใช้พลังงานด้วยการวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ 893-905
รัตนาพร อินทรพานิชย์, วรณี มังคละศิริ และจิตติ มังคละศิริ